Bình minh đã rạng

“Morning has broken, like the first morning, Blackbird has spoken, like the first bird”. Khoảng giữa những năm 70 của … More