HIỂU BIẾT

Không có lý do nào nói rằng một người không nên nghi ngờ hoặc nên tin tưởng vào một điều … More