TỰ DIỄN ĐẠT MÌNH

Ông hỏi tôi để biết những vần thơ của ông làm có khá không. Ông hỏi điều ấy với tôi … More

PHÊ BÌNH VĂN HỌC

Sẵn đây, tôi van xin ông một việc. Đừng nên đọc nhiều loại văn phê bình hoặc thẩm mỹ học. … More

NỖI BUỒN

…Ông gặp nhiều chuyện buồn đã qua, và ông bảo rằng cả sự qua đi ấy cũng nặng nề và … More