TƯ TƯỞNG

Tự toại trong sự đui mù của mình, tưởng rằng mình đã thấy sáng, để khỏi tìm mà thấy thêm … More

NGƯỜI VÀ TA

Hãy làm cho kẻ khác những điều ta muốn cho kẻ khác làm cho ta. Chớ làm cho kẻ khác … More

GƯƠNG SOI

Còn thấy đời loạn khổ, nên mong đi trị loạn diệt khổ là tự mình hãy còn loạn khổ, thì … More