TỪNG GIÂY PHÚT

– Tôi có căn bản Thiên chúa giáo . Tôi có thể thực tập chánh niệm không? – Tôi đã … More

CHÁNH NIỆM

– Xin Thầy nói rõ về chánh niệm. Làm sao chúng con có thể thực tập khi tâm trí bị … More

THỰC TẬP HẠNH PHÚC

Khi còn trẻ, tôi được học rằng giáo lý của Bụt có thể được tóm tắt trong bốn câu kệ. … More

PHÚT GIÂY HIỆN TẠI

Thở vào, tâm tĩnh lặng. / Tĩnh lặngThở ra, miệng mỉm cười. / Mỉm cười Thở vào, an trú trong … More

LÀM MỚI

Tất cả những lầm lỗi đều do tâm mà ra. Tâm không chánh niệm gây ra đam mê, hờn giận, … More

THAY ĐỔI

Ta phải làm thế nào khi mà người đó dường như không chịu thay đổi mặc dù ta đã hết … More

VÔ THƯỜNG

Khi có người nào nói gì làm cho bạn giận dữ và bạn mong cho họ biến mất đi, xin … More