CÁI BIẾT

Trong Thiền tông có một nghi thức nhập môn Phật đạo. Nghi thức bao gồm sám hối trong tâm, quy … More

ĐỜI SỐNG

Mục đích của đời sống con người không thuộc về sự bàn luận. Dù chúng ta nói gì cũng không … More