BẢN CHẤT CHÂN THẬT

Tự thân cấu trúc của ngôn từ đã cho thấy rằng con người không thực sự nhận thức được bản … More

TĨNH LẶNG

Tâm là chiều không gian rộng lớn hơn những gì ý tưởng ta có thể nắm bắt được. Lúc bạn … More

CÁI CHẾT

Các nhà hiền triết và thi nhân từ xưa đến nay thường nhận biết tính chất hư ảo của đời … More

CÁI TÔI

Khi một ý tưởng khởi lên ở trong đầu chiếm lấy toàn bộ sự chú tâm của bạn, điều này … More

CHẤP NHẬN

“Hãy chấp nhận những gì đang xảy ra.” “Không, không bao giờ. Tôi đang rất khó chịu và bất mãn … More

LẮNG NGHE

Sự lắng nghe sâu sắc là một cách khác giúp bạn mang sự tĩnh lặng vào trong những quan hệ … More

BẢN CHẤT CHÂN THỰC

Những ý nghĩ, cảm xúc, cảm nhận từ những giác quan và bất kỳ những gì bạn trải nghiệm đã … More