BIẾT ƠN KHỔ ĐAU

Ta cần phải biết ơn khổ đau. Khổ đau vừa giúp ta ý thức được cái gì là hạnh phúc, … More

LÀM MỚI

Tất cả những lầm lỗi đều do tâm mà ra. Tâm không chánh niệm gây ra đam mê, hờn giận, … More

GƯƠNG SOI

Còn thấy đời loạn khổ, nên mong đi trị loạn diệt khổ là tự mình hãy còn loạn khổ, thì … More