TÀI NĂNG

Khi con người nghe thấy Lời Tuyên Bố, Guénon viết, là lúc nó dự phần với sự kết nối giữa … More