NGƯỜI VÀ TA

Hãy làm cho kẻ khác những điều ta muốn cho kẻ khác làm cho ta. Chớ làm cho kẻ khác những điều ta không muốn cho kẻ khác làm cho ta.

Chưa ắt!

Cái điều ta muốn kẻ khác làm cho ta, chưa ắt là điều kẻ khác cũng muốn cho ta làm cho họ.

Cái điều ta không muốn kẻ khác làm cho ta, chưa ắt là điều kẻ khác cũng không muốn cho ta làm cho họ.

Lấy ta làm cái mực để đo lòng người, là lầm.

⋆ Thu Giang Nguyễn Duy Cần
(trích Thanh dạ văn chung)

⋆⋆⋆ Nối một cây cầu về phía ánh sáng ⋆⋆⋆
#noimotcaycau#ThuGiangNguyenDuyCan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s