TƯ TƯỞNG

Tự toại trong sự đui mù của mình, tưởng rằng mình đã thấy sáng, để khỏi tìm mà thấy thêm nữa, thì thật không có gì là nô lệ bằng…

Ít nữa, cũng phải có chút lòng lương thiện và thành thật với mình chớ! Ta có phải là người đi xem hát đâu, mà hễ thấy người chung quanh vỗ tay là ta vỗ tay theo.

Những tâm hồn tự-do, những tâm-tính cương quyết, nhân loại hiện thời đang thiếu thốn, đang đợi chờ. Ai là người “thực là người” phải biết đứng một mình giữa quần chúng, tư tưởng theo mình, và nếu cần phải nghịch lại, phải dám tư tưởng nghịch lại với quần chúng.

⋆ X ⋆ Thu Giang Nguyễn Duy Cần
(trích Thanh dạ văn chung)

⋆⋆⋆ Nối một cây cầu về phía ánh sáng ⋆⋆⋆
#noimotcaycau#ThuGiangNguyenDuyCan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s