Home

Welcome to My New Blogging Blog

CHÁNH NIỆM

– Xin Thầy nói rõ về chánh niệm. Làm sao chúng con có thể thực tập khi tâm trí bị phân tán? – Tiếng Việt, “chánh niệm” có nghĩa là thực sự có mặt trong giây phút hiện tại. Khi bạn ăn, bạn biết là bạn đang ăn. Khi bạn bước, bạn biết là bạn … More

THỰC TẬP HẠNH PHÚC

Khi còn trẻ, tôi được học rằng giáo lý của Bụt có thể được tóm tắt trong bốn câu kệ. Khi được hỏi làm sao để được hạnh phúc, Bụt trả lời: “Chư Phật mười phương đều dạy rằng: Việc xấu, không nên làmViệc tốt, gắng sức làmGiữ tâm ý trong sạchLà lời chư Phật … More


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.